• Αστικό
  • Οικογενειακό
  • Κληρονομικό
  • Εργατικό
  • Εμπορικό
  • Εταιρειών
  • Τραπεζικό
  • Ποινικό
  • Διοικητικό
  • Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι τομείς δραστηριότητας του δικηγορικού γραφείου περιλαμβάνουν υποθέσεις που αφορούν δίκαιο αστικό, οικογενειακό, κληρονομικό, εργατικό, εμπορικό, εταιρειών, τραπεζικό, ποινικό, διοικητικό, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα. Η παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις για νομικά θέματα κυρίως αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου και ειδικότερα θέματα σχετικά με οικογενειακό δίκαιο, διεκδικήσεις αποζημιώσεων σε τροχαία ατυχήματα, συμβόλαια για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έκδοση διαταγών πληρωμής, ανακοπές, αναστολές, κληρονομικά, κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων, παραστάσεις σε ποινικά δικαστήρια και άλλα. Κεντρικός άξονας του γραφείου είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών με στόχο να ανταποκρίνονται και να ικανοποιούν άριστα τις ανάγκες κάθε πελάτη, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η καινοτομία και η διαφορετικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έγκειται στην εξειδίκευση του γραφείου στο δίκαιο εταιρειών και πιο συγκεκριμένα στην ίδρυση εταιριών κάθε μορφής και παρακολούθηση όλων των σταδίων λειτουργίας τους, στη μετατροπή, συγχώνευση και λύση εταιριών, στο Due Diligence (ειδικός έλεγχος) εταιριών για εξαγορά, συγχώνευση κ.λπ. και γενικότερα στην παροχή νομικών συμβουλών με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση όλων των καθημερινών εταιρικών υποθέσεων λειτουργίας και ανάπτυξης και στην κατάρτιση συμβάσεων αντιπροσωπείας και διανομής, προμήθειας αγαθών και λύση εταιριών, στο Due Diligence (ειδικός έλεγχος) εταιριών για εξαγορά, συγχώνευση κ.λπ. και γενικότερα στην παροχή νομικών συμβουλών με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση όλων των καθημερινών εταιρικών υποθέσεων λειτουργίας και ανάπτυξης και στην κατάρτιση συμβάσεων αντιπροσωπείας και διανομής, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, franchising και δανειακών συμβάσεων.